Algemene Voorwaarden

1.Definities

a. SIZ MEDIA: opdrachtnemer, gevestigd Dwergvinvisstraat 90 te Amsterdam, KvK-nummer 80802907;
b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan SIZ MEDIA;
c. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp-bericht of een social medium;
d. Overmacht: een niet aan SIZ MEDIA toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of
internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van
SIZ MEDIA kan worden gevergd;

2.Geheel van afspraken

SIZ MEDIA verricht voor opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende en uitvoerende diensten op het gebied van communicatie en reclame via digitale en overige media.
b. SIZ MEDIA kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te laat
geaccepteerde offertes.
c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen
opdrachtgever en SIZ MEDIA apart schriftelijk overeen.
d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is SIZ MEDIA gerechtigd de afgesproken tarieven en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar zijn gebaseerd op gestegen kosten of indexatie.
e. De offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en SIZ MEDIA, deze algemene voorwaarden en
overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of wijziging van een
oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. SIZ MEDIA zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de
opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. SIZ MEDIA kan en mag daarbij derden inschakelen.

3.Vertrouwelijkheidengeheimhouding

Opdrachtgever en SIZ MEDIA houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf, personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
b. SIZ MEDIA mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde
dat SIZ MEDIA geen vertrouwelijke informatie openbaart.

4.Beperkingaansprakelijkheid,overmacht,vrijwaring

SIZ MEDIA is alleen aansprakelijk voor directe schade voor opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van SIZ MEDIA.
b. SIZ MEDIA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
c. In geval van tijdelijke overmacht komt SIZ MEDIA de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

Opdrachtgever en SIZ MEDIA kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
b. SIZ MEDIA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
c. De totale aansprakelijkheid van SIZ MEDIA omvat in geen geval meer dan het laagste van de volgende

twee bedragen:

(1) het bedrag dat SIZ MEDIA en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen, of,(2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SIZ MEDIA uitkeert, vermeerderd met heteigen risico van SIZ MEDIA (EUR 250,00), dat SIZ MEDIA zelf aan de opdrachtgever uitkeert.

5.Intellectueleeigendom

SIZ MEDIA heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door SIZ MEDIA ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

6.Betaling

SIZ MEDIA mag betaling van een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte van maximaal 50% van het offertebedrag.
b. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt SIZ MEDIA 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00.
c. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent SIZ MEDIA daarnaast juridische en proceskosten.

6.Klachten en toepasselijk recht

Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan SIZ MEDIA te worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient SIZ MEDIA een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te nemen of te herstellen.
c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Het geheel van afspraken met SIZ MEDIA valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

WWW.SIZMEDIA.NL