fbpx

Algemene Voorwaarden

1.Definities

a. SIZ MEDYA: opdrachtnemer, gevestigd Dwergvinvisstraat 90 te Amsterdam, KvK-nummer 82298939;
b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan SIZ MEDYA;
c. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp-bericht of een social medium;
d. Overmacht: een niet aan SIZ MEDYA toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of
internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van
SIZ MEDYA kan worden gevergd;

2.Geheel van afspraken

SIZ MEDYA verricht voor opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende en uitvoerende diensten op het gebied van communicatie en reclame via digitale en overige media.
b. SIZ MEDYA kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te laat
geaccepteerde offertes.
c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen
opdrachtgever en SIZ MEDYA apart schriftelijk overeen.
d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is SIZ MEDYA gerechtigd de afgesproken tarieven en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar zijn gebaseerd op gestegen kosten of indexatie.
e. De offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en SIZ MEDYA, deze algemene voorwaarden en
overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of wijziging van een
oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. SIZ MEDYA zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de
opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. SIZ MEDYA kan en mag daarbij derden inschakelen.

3.Vertrouwelijkheidengeheimhouding

Opdrachtgever en SIZ MEDYA houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf, personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
b. SIZ MEDYA mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde
dat SIZ MEDYA geen vertrouwelijke informatie openbaart.

4.Beperkingaansprakelijkheid,overmacht,vrijwaring

SIZ MEDYA is alleen aansprakelijk voor directe schade voor opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van SIZ MEDYA.
b. SIZ MEDYA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
c. In geval van tijdelijke overmacht komt SIZ MEDYA de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

Opdrachtgever en SIZ MEDYA kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
b. SIZ MEDYA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
c. De totale aansprakelijkheid van SIZ MEDYA omvat in geen geval meer dan het laagste van de volgende

twee bedragen:

(1) het bedrag dat SIZ MEDYA en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen, of,(2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SIZ MEDYA uitkeert, vermeerderd met heteigen risico van SIZ MEDYA (EUR 250,00), dat SIZ MEDYA zelf aan de opdrachtgever uitkeert.

5.Intellectueleeigendom

SIZ MEDYA heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door SIZ MEDYA ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

6.Betaling

SIZ MEDYA mag betaling van een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte van maximaal 100% van het offertebedrag.
b. SIZ MEDYA voert haar diensten uit middels overeengekomen vooruitbetaling. Door een samenwerking aan te gaan gaat u akkoord met het tijdig betalen van de factuur.
c. SIZ MEDYA behoudt zich het recht de werkzaamheden (tussentijds) te staken indien een factuur niet is betaald binnen aangegeven betalingsperiode.
d. De betaaltermijn bedraagt 7 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt SIZ MEDYA 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00.
e. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent SIZ MEDYA daarnaast juridische en proceskosten.

6.Klachten en toepasselijk recht

Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan SIZ MEDYA te worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient SIZ MEDYA een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te nemen of te herstellen.
c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Het geheel van afspraken met SIZ MEDYA valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

WWW.SIZMEDIA.NL